Projekt obnovy a dostavby areálu kapucínskeho kláštora v Pezinku

Novinky

V známom vedeckom zahraničnom periodiku Studia Phaenomenologica XVI (2014) bola publikovaná vedecká štúdia doc. Antona Vydru "Intimate and Hostile Places: A Bachelardian Contribution to the Architecture of Lived Space", ktorá je súčasťou riešenia vedeckého projektu KEGA 015TTU-4/2014 "Fenomenológia kapucínskej architektúry a kultúrne dejiny Slovenska", ktorý sa venuje pezinskému kláštoru a jeho kronike. · 15.01.2015
Na medzinárodnej konferencii "Knihy v proměnách času", ktorá sa konala v dňoch 23. - 26. októbra 2014 v Českom Krumlove (ČR) odznel referát doc. Ladislava Tkáčika OFMCap a Dr. Eriky Juríkovej "Kniha ako obraz rehoľnej komunity". · 17.11.2014
Kláštor kapucínov v Pezinku vďaka finančnej dotácii Ministerstva kultúry v rámci programu "Opravme si svoj dom" vo výške 10.000,- Eur pristúpil k realizácii projektu "Reštaurovanie hlavného oltára Kostola Najsvätejšej Trojice v Pezinku (ÚZPF 525/2) - II. etapa".
· 29.10.2014
prof. Marta Dobrotková predniesla dňa 17. septembra 2014 na medzinárodnej konferencii "Kroniky jako historický pramen", ktorá sa konala v Zbraslave (ČR) referát "Verum et falsum?", v ktorom sa venovala našej pezinskej kapucínskej kronike. Na tej istej konferencii bol prezentovaný aj poster Doc. Ladislava Tkáčika OFMCap a Dr. Eriky Juríkovej "Rovnaké no predsa rôzne. Komparatívna analýza kroník dvoch kapucínskych kláštorov". · 28.10.2014
Príspevok o kronike nášho kláštora, ktorý zaznel na konferencii Biblioheca Antiqua (7. - 8. 11. 2012, Olomouc, ČR), ktorú každoročne organizuje Vědecká knihovna v Olomouci v spolupráci so Združením knihoven ČR v priestoroch Arcidiecézniho muzea v Olomouci. Podujatie je venované historickým knižným fondom z územia Čiech, Moravy, Sliezska a v posledných rokoch aj Slovenska
· 16.11.2012
Spolok architektov Slovenska odprezentoval v rámci 24. Svetového kongresu architektúry (UIA2011 TOKYO), ktorý sa konal v dňoch 24. septembra až 1. októbra 2011 v Tokiu vizualizáciu nášho Fratiškánskeho inštitútu · 12.09.2011
Spomienka a trvalá inšpirácia: List nášho generálneho ministra Roberta F. Carrara "Starostlivosť o kultúrne hodnoty nášho rádu" · 11.09.2011
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie barokového mobiliáru nášho kostola Najsvätejšej Trojice v Pezinku (ÚZPF 525/2) sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoré nám poskytlo dotáciu vo výške 3000,- Eur v rámci grantového programu 2011.   · 10.09.2011

V dňoch 24. a 25. augusta 2010 sa konal v Bardejove XVIII. ročník odbornej medzinárodnej konferencie "Problematika mestských pamiatkových centier", kde náš projekt komplexnej rekonštrukcie areálu kláštora v Pezinku prezentovala Mgr. M. Belohorcová z KPÚ V Bratislave. Novostavba Františkánskeho inštitútu v Pezinku bola prezentovaná na výstave ARCHDAYS 2010 v Bratislave 17. - 30. 5. 2010. Projekt Františkánskeho inštitútu bol prezentovaný v novembrovom čísle Fóra architektúry (Forum architektúry. Mesačník Spolku architektov Slovenska. 11/2009, s. 8 - 9.) a v októbrovom Archu, ktorý bol venovaný téme striedmosti v súčasnej architektúre (ARCH. 10/2009, s. 65.)

· 22.09.2010
Nové 3D vizualizácie exteriérov a interiérov kláštora a novostavby Františkánskeho inštitútu. Fotografické zábery fyzického modelu areálu · viac ›› · 11.08.2010
Text Pavla Mikloviča zo SNK o kapucínskej knižnici. Súčasťou novostavby Františkánskeho inštitútu by sa mali stať aj knižničné a archívne priestory · 10.08.2010
Rekonštrukcia striech kláštora a kostola, ktorá začala 12. marca 2009, sa zdarne blíži ku koncu. Posledné práce na strechách sakristie a spovedných miestností budú zrealizované v októbri · Fotogaléria · 09.08.2010
Fínsky architekt Juhani Pallasmaa o tichu a architektúre · viac ›› · 01.08.2010
Ladislav Tkáčik OFMCap: K fenomenológii kapucínskej architektúry · 31.07.2010
Ministerstvo kultúry SR nám poskytlo dotáciu vo výške 25000,- Eur v rámci grantového programu "Opravme si svoj dom" na stavebné úpravy krovu a striech nášho kláštora a kostola · 20.04.2010
11. marca 2009 vydal Krajský pamiatkový úrad Bratislava záväzné stanovisko k výsledkom prípravnej dokumentácie k obnove kláštorného areálu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Výskum spracovala Mgr. Elena Sabadošová · 17.03.2009
List generálneho min. františkánov José R. Carballa OFM "Chuť slova" · viac ›› · 15.03.2009
13. decembra 2008 ubehlo 10 rokov od smrti prvého provinciála Slovenskej provincie kapucínov P. Šebastiána Petra Jaďuďa (1923 – 1998). Pri tejto príležitosti sa v kláštore v Pezinku zišli bratia provincie, aby si túto významnú osobnosť rádovej, cirkevnej a kultúrnej histórie pripomenuli · viac ›› · 14.12.2008
Vo štvrtok 18.09.2008 prebehlo zasadnie Pamiatkovej komisie Krajského pamiatkového úradu za účasti Ing. arch. Júliasa Rybáka a Ladislava Tkáčika OFMCap. Predmetom stretnutia bolo prerokovanie zámeru novostavby Františkánskeho inštitútu v Pezinku
· 27.10.2008
V auguste bol ukončený architektonicko-historický, umelecko-historický a reštaurátorský výskum areálu Kláštora a kostola kapucínov v Pezinku. Autormi výskumu boli Mgr. Elena Sabadošová, prof. Akad. mal. Vladimír Úradníček a naši pezinskí reštaurátori Mgr. art. Tomáš Molnár a Mgr. art Peter Hrachovský. Prípadní záujemcovia o nazretie do výsledkov pamiatkového výskumu tak môžu urobiť po dohode s gvardiánom kláštora
· 27.10.2008
Projekčná kancelária G-Ateliér nám odovzdala realizačný projekt stavebných úprav krovu a striech. Kvôli vážnym statickým narušeniam krovu bude musieť dôjsť k nutnej výmene vysokého percenta drevnej hmoty a k inštalácia ôsmych oceľových väzníkov nad kostolom. Príslušná etapa rekonštrukcie sa kvôli jej náročnosti začne realizovať až na jar budúceho roku (2009).
· 27.10.2008