Projekt obnovy a dostavby areálu kapucínskeho kláštora v Pezinku

Orientačné náklady

Sanácia striech a konštrukcií krovov: 16 mil. Sk (531102 €)
Obnova kláštornej budovy, interiér a technické vybavenie: 28 mil. Sk (929429 €)
Odstránenie pôvodnej ubytovne:
Úpravy prípojok inžinierskych sietí:
Realizácia novostavby objektu Františkánskeho inštitútu:
Realizácia obnovy exteriérov objektu a záhrady:
Komplexná obnova interiérov kostola:
Reštaurátorské práce v interiéroch kostola:
Doplňujúce prieskumné práce: