Projekt obnovy a dostavby areálu kapucínskeho kláštora v Pezinku

Architektonická koncepcia obnovy a dostavby

Architektonická koncepcia obnovy komplexu je postavená na dvoch fundamentálnych princípoch:

1) Na úcte k historickým a umeleckým hodnotám, ktorá nachádza odozvu v zámere citlivej obnovy všetkých dochovaných historických hodnôt kláštorného komplexu a je spojená s odstránením druhotných nánosov neviažucich sa na jeho pôvodné poslanie a s dopĺňaním už nenávratne stratených detailov čerpajúc z kapucínskej stavebnej i duchovnej tradície.

2) Druhým princípom je snaha citlivo doplniť komplex o nové dimenzie viažuce sa k zámeru zriadenia Františkánskeho inštitútu. Tieto funkcie sú zámerne umiestňované do plánovanej novostavby tak, aby umožnili prirodzenú a nekonfliktnú obnovu pôvodného charakteru historickej časti komplexu ako i možnosť na jej súdobé stvárnenie.

Dopĺňanie týchto princípov a ich vzájomné prieniky v historicky jednoznačne vymedzenom priestore vytvárajú rámec budúceho využitia komplexu postaveného na kombinácii historickej skúsenosti s dnešnými potrebami.